16.3 °C

Szanowni Państwo informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy przekazywać zapłatę wynikającą z faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Aktualnie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego – nr rachunku: 83 1130 1219 0026 3114 8320 0006.  Informacja o zmianie rachunku dołączona jest również do przesyłanych faktur.                   

 

 

 

 

 

 

Zmiana użytkownika budynku

Kroki związane z zawarciem umowy w przypadku zmiany użytkownika budynku (przez użytkownika rozumie się właściciela budynku lub osobę posiadającą do niego tytuł prawny).

 

1. Dotychczasowy Odbiorca składa wniosek o rozwiązanie umowy, w którym wskazuje swojego następcę - chyba, że woda ma zostać odcięta, a wodomierze mają zostać zdemontowane.2. Nowy klient składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 

Wraz z wnioskiem składasz:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz w przypadku najmu zgoda właściciela nieruchomości na zawarcie umowy

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
- akt założycielski wspólnoty
- lista członków
- umowa o zarządzanie