7.7 °C

Taryfy 2017

Dbamy o jakość wody w Opolu

Woda to nasz największy skarb. Mamy szczęście, że możemy korzystać z jednego z największych w Europie naturalnych zbiorników triasowych wód podziemnych. Musimy go jednak chronić i w tym celu Spółka zaangażowała się w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W dotychczasowych cenach nie ujmowano amortyzacji od środków trwałych w części dofinansowanej z funduszy unijnych. Od tego roku zmieniły się przepisy prawne*, które nakazują ujęcie całej amortyzacji w cenach za wodę i ścieki. Zmiana ta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, które realizowały inwestycje z funduszy unijnych. Dla naszej Spółki oznacza to konieczność uwzględnienia dodatkowo kosztów wynoszących 5,5 mln zł, co stanowi większość przewidzianej podwyżki na rok 2017.

Cena wody w Opolu nie była zmieniana od 3 lat. W Opolu mamy najniższe ceny spośród wszystkich miast wojewódzkich i jedne z najniższych w kraju, a planowane podwyżki tego nie zmienią. Nasze ceny na 2017 rok są niższe o ok. 23 % od średniej krajowej z 2016 roku i o około 18 % od średniej ceny w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

wykres-1.jpeg

Źródło: http://cena-wody.pl
Dane pobrane w dniu 29.11.2016 r.

 

wykres-2.jpeg

Źródło: http://cena-wody.pl
Dane pobrane w dniu 29.11.2016 r.

Wniosek taryfowy złożony przez Spółkę Prezydentowi Miasta Opola został poddany analizie i ocenie przez zewnętrznych biegłych rewidentów. Według ich oceny Spółka opracowała taryfy w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Opracowane taryfy spełniają również obowiązek motywowania odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczenia ścieków. Wniosek został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz aktualnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie określenia taryf.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2016r., poz. 1301)


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla części gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

 

Taryfy 2016:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin: Dąbrowa, Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski od 1 stycznia 2016 r.:

 

Archiwum taryf: