16.3 °C

Szanowni Państwo informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy przekazywać zapłatę wynikającą z faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Aktualnie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego – nr rachunku: 83 1130 1219 0026 3114 8320 0006.  Informacja o zmianie rachunku dołączona jest również do przesyłanych faktur.                   

 

 

 

 

 

 

Polityka Jakości

 • Polityka Jakości i Ochrona Środowiska

  W ostatnich latach w kraju i regionie opolskim można zauważyć pozytywną tendencję poprawy stanu środowiska, wynikającą ze stopniowego zastosowania technologii bardziej przyjaznych środowisku.

 • Zintegrowany System Zarządzania

  Dla realizacji Misji i Polityki Spółki został zbudowany i ustanowiony w Spółce sprawny i efektywny Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) funkcjonujący od 2003 r., oparty na normach: EN ISO 9001:2000 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania" i EN ISO 14001:2005 "Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania".

 • System Zarządzania Środowiskowego

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. od wielu lat przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska i do ograniczenia niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne dlatego dobrowolnie wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Środowiskowego zgony normą PN-EN ISO 14001:2005, który jest poddawany corocznie wraz z systemem zarządzania jakością ocenie i certyfikacji z wynikiem pozytywnym. Istotą funkcjonującego System Zarządzania Środowiskowego jest przestrzeganie wymagań prawnych i ciągłe doskonalenie w zakresie ochrony środowiska.

 • Cele Środowiskowe

  Zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe bezpośrednie są dla nas podstawą do ustanawiania celów środowiskowych, tworzenia programów ich realizacji i przydzielania zarządzającym poszczególnymi procesami zadań do wykonania dla spełnienia przyjętej polityki wobec środowiska naturalnego.